Klauzula Informacyjna RODO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) -  dalej zwane  „RODO”
informujemy:

I. Kto jest administratorem moich danych osobowych?

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej z siedzibą w Warszawie, 02-781 Warszawa, ul.  Roentgena 5, wpisane do rejestru KRS pod numerem 0000223208 (dalej zwany „Administratorem” lub / i „PTCHO”).
 2. Kontakt z Administratorem danych osobowych możliwy jest za pomocą poczty tradycyjnej na adres:  02-781 Warszawa, ul.  Roentgena 5 lub drogą mailową pod adresem sekretariat@ptcho.pl, nr tel. 576 177 077.
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych w osobie Pani Hanny Rubaszewskiej, email: .

II. Jakie są cele przetwarzania danych osobowych?

Jako Administrator będziemy przetwarzać dane osobowe w celu:

 1. Podnoszenia świadomości społeczeństwa o chorobach nowotworowych, w tym Czerniaku, co pozostaje jednym z celówdziałalności statutowej Administratora,
 2. Wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora jak np. realizacji zadań związanych z profilaktyką nowotworową czy dochodzenia roszczeń.

III. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych jest:

 1. art. 6 ust. 1 lit. F) RODO – uzasadniony interes Administratora, jakim jest np. podnoszenie świadomości o nowotworach skóry, realizowanie zadań publicznych z zakresu profilaktyki zdrowotnej, czy dochodzenie roszczeń,
 2. art. 6 ust/1 lit. A) RODO – zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

IV. Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres współpracy, a następnie usunięte w sposób trwały albo do momentu wycofania przez Państwa zgody, jak również przez okres niezbędny dla realizacji zadań związanych z profilaktyką nowotworową, a także ustalenia i dochodzenia roszczeń.

V. Komu mogą być udostępnione dane osobowe?

Państwa dane możemy ujawnić:

 1. pracownikom i współpracownikom PTCHO – upoważnionym przez Administratora,
 2. podmiotom świadczącym dla nas usługi związane ze wsparciem informatycznym i programistycznym,
 3. organom administracji państwowej oraz innym służbom na podstawie przepisów prawa,
 4. nie przekazujemy danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

VI. Jakie uprawnienia mi przysługują?

 1. W każdej chwili mogą Państwo żądać od Administratora:
  1. dostępu do przetwarzanych danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  3. żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
  4. przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od nas Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym, nadającym się do odczytu maszynowego. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody.
  5. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Niektóre z uprawnień mogą nie przysługiwać w zakresie przetwarzania danych w ramach zawartych umów.

VII. Czy mam prawo do sprzeciwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Niezależnie od uprawnień określonych w VI. przysługuje Państwu w dowolnym momencie prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust.1 lit. F) RODO. Administrator przestanie wówczas przetwarzać dane osobowe w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych osobowych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec  interesów, praw i wolności danej osoby lub takie dane osobowe będą Administratorowi niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

VIII. Prawo do cofnięcia zgody

W każdej chwili przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na jej podstawie), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie w.w zgody przed jej wycofaniem.

Zgodę można wycofać przesyłając swoje oświadczenie o cofnięciu zgody na adres mail: sekretariat@ptcho.pl  z dopiskiem „Wycofanie zgody – Akademia Czerniaka” lub na adres 02-781 Warszawa, ul. Roentgena 5.

IX. Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale konieczne dla celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem naszej współpracy z Państwem.

X. Jak są chronione moje danych osobowe?

 1. Informujemy, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób bezpieczny, zgodny z zawartymi umowami oraz z przepisami prawa, w tym RODO.
 2. ładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie możliwe środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

XI. Inne

Informujemy, że Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i dane osobowe nie są profilowane.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Rozumiem