Regulamin

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej Dermocheck

I. Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie:

Dostawca – Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej ul. W.K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa.

Aplikacja – dystrybuowana przez lub za zgodą Dostawcy aplikacja Dermocheck przeznaczona do zainstalowania na Urządzeniach Mobilnych, umożliwiająca dostęp do Treści.

Treść – pojedynczy materiał tekstowy, graficzny, audiowizualny udostępniany przez Dostawcy w ramach Dermocheck w taki sposób, aby każdy Użytkownik mógł uzyskać do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Dostawcę w ramach Aplikacji, w szczególności usługi polegające na umożliwianiu dostępu do Treści, dostarczaniu informacji lub inne.

Urządzenie Mobilne – przenośne urządzenia elektroniczne, podłączone do sieci Internet z wykorzystaniem technologii bezprzewodowej (3G, LTE, Wi-Fi) korzystające z systemu operacyjnego Android lub iOS.

Użytkownik – każda osoba posiadająca zainstalowaną Aplikację na swoim Urządzeniu Mobilnym.

II. Informacje ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania przez Użytkowników z Usług świadczonych przez Dostawcę za pośrednictwem Aplikacji.

2. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

3. Korzystanie z poszczególnych Usług może zostać objęte postanowieniami regulaminów szczegółowych. W takiej sytuacji korzystanie z Usług uzależnione jest od akceptacji przez Użytkownika zarówno niniejszego Regulaminu, jak i odpowiedniego regulaminu szczegółowego.

4. Zainstalowanie Aplikacji jest możliwe na Urządzeniu Mobilnym spełniającym następujące wymagane techniczne: system operacyjny Android w wersji min. 4.3 lub iOS w wersji min. 9.0.

5. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne działanie systemów telekomunikacyjnych, platform dystrybucji aplikacji mobilnych oraz oprogramowania (innego niż Aplikacja) zainstalowanego na Urządzeniu Mobilnym Użytkownika.

6. Umowa o świadczenie Usług polegających na umożliwieniu Użytkownikowi dostępu do Treści znajdujących się w Aplikacji, zostaje zawarta w momencie zainstalowania aplikacji na Urządzeniu Mobilnym Użytkownika. Rozwiązanie umowy następuje z chwilą usunięcia Aplikacji.

7. Warunki zawarcia i rozwiązania umów na świadczenie Usług, dla których Dostawca ustanowił regulaminy szczegółowe, określają te regulaminy.

8. Użytkownik zobowiązuje się nie zakłócać działania systemów komputerowych, serwerów, sieci Dostawcy oraz nie podejmować prób obejścia regulacji lub procedur obowiązujących przy korzystaniu z Usługi lub jej składowych, a także nie dokonywać samowolnej ingerencji w kształt lub treść Aplikacji.

III. Prawa autorskie i pokrewne

1. Wszelkie prawa do Aplikacji oraz do udostępnianych Treści w całości i we fragmentach, w szczególności elementów tekstowych, graficznych, multimedialnych oraz elementów aplikacji programistycznych generujących i obsługujących Aplikację, są zastrzeżone dla Dostawcy.

2. Z chwilą pobrania Aplikacji, Dostawca udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z niej zgodnie z jej przeznaczeniem.

3. Dostawca udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z Treści na zasadach i w czasie określonym w części IV niniejszego Regulaminu.

4. Licencja, o której mowa w ust. 2 i 3 nie upoważnia Użytkownika do udzielania dalszych licencji.

5. Przekazywanie osobom trzecim Treści zawartych w Aplikacji dopuszczalne jest przy wykorzystaniu narzędzi zawartych w Aplikacji i przeznaczonych do tego celu.

6. Użytkownik nie ma prawa zwielokrotniać, sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać Aplikacji, w całości bądź we fragmentach, w szczególności przesyłać lub udostępniać jej w systemach i sieciach komputerowych, systemach dystrybucji aplikacji mobilnych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.

IV. Zasady udostępniania Treści

A. Informacje ogólne

1. Dostawca nie gwarantuje nieprzerwanej dostępności Treści ani parametrów jakości dostępu do nich. Parametry jakości dostępu są uzależnione od przepustowości internetowej sieci pośredniczącej pomiędzy Dostawcą a Użytkownikiem oraz innych czynników niezależnych od Dostawcy.

2. Dostawca zastrzega sobie prawo ograniczenia, zawieszania lub zaprzestania prezentacji Treści w części lub w całości.

3. Instalacja Aplikacji na Urządzeniu Mobilnym Użytkownika jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Dermocheck oraz wszystkie treści znajdujące się w Aplikacji mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny i nie mogą być w żadnym wypadku interpretowane lub traktowane jak porada, konsultacja lub diagnoza lekarza. Nie są one również podstawą do przeprowadzenia samo diagnozy oraz indywidualnego leczenia opartego na informacjach uzyskanych dzięki Aplikacji. Wszelkie informacje uzyskane poprzez Użytkownika nie są jakąkolwiek formą świadczenia zdrowotnego i nie zastępują wizyty lekarskiej, ani diagnozy lekarskiej ani żadnej formy konsultacji z lekarzem.

B. Wymagania techniczne

1. Użytkownik chcący uzyskać dostęp do Treści musi posiadać Urządzenie Mobilne z zainstalowaną Aplikacją zgodnie z częścią II, punkt 4 i 5 niniejszego Regulaminu.

2. W celu prawidłowego uruchomienia prezentacji Treści w ramach Aplikacji, wymagane jest:

a. połączenie bezprzewodowe z siecią Internet;

b. brak aktywnych blokad typu firewall do routera brzegowego dostawcy usług internetowych Użytkownika, uniemożliwiających nawiązywanie połączenia lub ingerujących w nawiązane połączenie w protokołach wykorzystywanych w związku z prezentacją treści;

c. połączenie z Internetem jest wymagane, aby pobrać nowe treści. Dla treści już pobranych nie jest ono wymagane;

V. Polityka prywatności

1. Akceptacja niniejszego regulaminu jest jednocześnie zgodą na przetwarzanie danych niezbędnych w celu wywiązania się z umowy przez Dostawcę, o których mowa w niniejszym regulaminie.

2. Dla poszczególnych usług mogą pojawić się dodatkowe zgody na przetwarzanie danych wymaganych w celu ich realizacji. W takiej sytuacji zakres danych i cel ich przetwarzania każdorazowo przedstawiony będzie we właściwym formularzu zgody. Zadania w ramach przedsięwzięcia Dermocheck zostały zrealizowane przez Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej.

3. W systemie Użytkownika Aplikacja nie wymaga dostępu do funkcji Urządzenia.

4. Dostawca nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli lub administratorów serwisów, do których przekierowują odsyłacze, które mogą znajdować się w Aplikacji, oraz za polityki dystrybutorów Aplikacji w szczególności firmy Google i Apple.

VI. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Kodeks cywilny.

2. Regulamin niniejszy jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej pod adresem www.akademiaczerniaka.org i w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

3. Niniejszy regulamin może ulec zmianie. O zmianie regulaminu Użytkownicy zostaną powiadomieni za pomocą komunikatu w samej Aplikacji. W przypadku braku akceptacji zmian, użytkownik powinien odstąpić od umowy poprzez odinstalowanie Aplikacji z Urządzenia Mobilnego.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Rozumiem